Loading...

Podmienky a pravidlá

Tieto podmienky sa vzťahujú na nákupy v internetovom obchode www.puravita.cz.

Obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Sídlo: Bratislava, ul:

PURAVITA s.r.o.

DPH: 286 39 049 DIC: CZ28639049

V Zatáčce 62/2, 725 28 Ostrava - Lhotka

Zapísaná na Krajskom súde v Ostrave; Spisová značka: C 36157

Adresa skladu:

Areál Lumír Kot

Československej armády 360, 735 51 Bohumín - Pudlov

Bankové spojenie:

CZK: FIO banka a.s., číslo účtu 8983430277/2010

IBAN: CZ52 2010 0000 0089 8343 0277

EUR: FIO banka a.s., číslo účtu: 2801521905/2010

IBAN: CZ42 2010 0000 0028 0152 1905

Contacts:

Telefónny kontakt: +420 773 655 773

E-mail: obchod@puravita.cz

ID poštovej schránky: svzvenr

Predávajúci sa zaväzuje odpovedať na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu kupujúceho bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní.

1. Úvodné ustanovenia a informácie

1.1

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "Obchodnépodmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "Kúpna zmluva") uzatvorenej medzi Predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "Kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.puravita.cz, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri používaní internetovej stránky predávajúceho umiestnenej na internetovej adrese www.puravita.cz (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Súčasťou Obchodných podmienok sú aj informácie zverejnené na Internetovej stránke.

1.3

Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok. Ustanovenia Obchodných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými na Webovej stránke.

1.4

Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy v znení platnom v deň jej uzavretia.

1.5.

Informácie o tovare a cene uvedené na internetovej stránke a v iných formách (napr. v tlačených materiáloch) predávajúcim sú záväzné s výnimkou prípadu zjavného omylu. Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, s výnimkou nákladov na doručenie tovaru.

1.6.

Predávajúci nepožaduje žiadne dodatočné poplatky za tovar v závislosti od spôsobu platby, s výnimkou času dodania.

1.7.

Fotografie na webovej stránke slúžia len na ilustračné účely.

1.8.

Predávajúci pred uzavretím zmluvy sprístupňuje návod na použitie alebo všeobecné rady na prípravu predávaného tovaru v elektronickej podobe, a to najmä pri tovare, pri ktorom je to praktické a vhodné pre rozhodnutie kupujúceho o kúpe.

2. Používateľský účet

2.1

Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Kupujúci môže objednávať tovar zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2

Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do svojho užívateľského účtu a zabrániť ich zneužitiu treťou osobou a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti kupujúcim.

2.3

Predávajúci je oprávnený zrušiť Užívateľské konto, najmä ak Kupujúci nepoužíval svoje Užívateľské konto viac ako 2 roky alebo ak Kupujúci porušil svoje povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy (vrátane Obchodných podmienok).

2.4

Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj predávajúcim vrátane cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, ak je tovar doručovaný na území Českej a Slovenskej republiky.

3.3

Kupujúci na objednanie tovaru vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednanom tovare (objednaný tovar Kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania Obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.4

Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov uvedených v Objednávke. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").

3.5

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.6.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím objednávky (akceptáciou). Objednávka je akceptovaná odovzdaním tovaru prvému dopravcovi alebo zaslaním správy kupujúcemu, že tovar je pripravený na prevzatie. Všetko, čo si zmluvné strany kúpnej zmluvy poskytnú pred prijatím objednávky, sa považuje za zálohu.

3.7

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8

Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1

Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy Predávajúcemu spôsobmi uvedenými na Internetovej stránke.

4.2

Spolu s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním Tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3

Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade platby bankovým prevodom je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na daňovom doklade vystavenom predávajúcim. V prípade omeškania platby má predávajúci právo účtovať kupujúcemu 0,05 % z kúpnej ceny bez DPH za každý deň omeškania.

4.4

Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať. Niektoré produkty majú stanovené maximálne zľavy, ktoré nie je možné žiadnym opatrením ďalej znižovať.

4.5.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň jepovinný zaevidovať prijatú tržbu na daňovom úrade online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.
Kupujúci súhlasí s vystavením a zaslaním účtenky elektronicky.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1

Okrem prípadov uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") alebo iných prípadov, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru v súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to buď na adresu skladu predávajúceho, alebo e-mailom na obchod@puravita.cz.

5.2

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť odoslaný alebo odovzdaný Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a v pôvodnom obale.

5.3

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak je Tovar vrátený Kupujúcim poškodený alebo čiastočne spotrebovaný, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorú Kupujúcemu spôsobil. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody s pohľadávkou Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Ustanovenia § 1833 Občianskeho zákonníka tým nie sú dotknuté.

5.4.

Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo odovzdať Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy, všetok tovar, ktorý od Predávajúceho prevzal. Kupujúci tak znáša priame náklady spojené s vrátením tovaru.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1

Spôsob dopravy a dodania tovaru si Kupujúci zvolí v objednávke. Podmienky prepravy a dodania sú uvedené na webovej stránke.

6.2

Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto dodania sám alebo prostredníctvom dopravcu a kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania.

6.3

Ak kupujúci neprevezme tovar v mieste dodania alebo v dodatočnej primeranej lehote určenej predávajúcim, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje a predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za skladovanie a správu objednávky až do výšky 200 Kč (slovom: dvesto českých korún). Toto ustanovenie nebráni zmluvným stranám uzavrieť, napríklad výmenou elektronickej korešpondencie, novú kúpnu zmluvu s rovnakým predmetom plnenia.

6.4

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu spôsobom, ktorý svedčí o neoprávnenom vniknutí, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Prevzatím zásielky kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splnila všetky podmienky a požiadavky a na prípadné neskoršie reklamácie týkajúce sa porušenia obalu zásielky nie je možné prihliadať.

7. Práva z chybného plnenia

7.1

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 2099 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.2

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v súlade s kúpnou zmluvou, najmä že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar je v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení.

7.3

V prípade, že tovar má pri prevzatí kupujúcim vady, má kupujúci práva z vadného plnenia podľa § 2099 Občianskeho zákonníka.

8.

8.1.

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo u osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu po zistení vady.

Reklamácia je uplatnená okamihom odoslania e-mailu na adresu reklamace@puravita.cz a spätného potvrdenia o prijatí reklamácie. Do predmetu e-mailu je potrebné napísať "reklamácia" a číslo reklamovanej zásielky. V tele e-mailu je potrebné opísať problém a v prípade potreby pridať fotografiu.

8.2.

Reklamácie predávajúci prednostne rieši výmenou tovaru za nový alebo iným spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami.

8.3.

Lehota na vybavenie reklamácie plynie od potvrdenia prijatia reklamačného e-mailu alebo doručenia tovaru predávajúcemu na určené miesto. Tovar by mal byť zabalený vo vhodnom obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu počas prepravy.

8.4.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, ak je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o potrebe odborného posúdenia oznámi v tejto lehote Kupujúcemu. Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od jej uplatnenia, ak sa s Kupujúcim písomne nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o podstatné porušenie zmluvy.

8.5.

Záručná doba sa predlžuje o čas od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. 8.6. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, zodpovednosť predávajúceho sa uplatňuje tak, ako keby bol tovar alebo jeho časť zakúpený ako nový.

8.6.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov.

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

9.2

Kupujúci berie na vedomie, že softvér a ďalšie komponenty tvoriace webové rozhranie Obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nevykoná žiadne kroky, ktoré by jemu alebo tretím osobám umožnili zasahovať do softvéru alebo iných komponentov tvoriacich webové rozhranie Obchodu alebo ich neoprávnene používať.

9.3

Kupujúci nie je oprávnený pri používaní webového rozhrania Obchodu používať mechanizmy, softvér alebo iné postupy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fungovanie webového rozhrania Obchodu. Webové rozhranie Predajne je možné používať len v rozsahu, ktorý neporušuje práva ostatných zákazníkov Predávajúceho a je v súlade s jeho účelom.

9.4

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku používania webového rozhrania v rozpore s jeho určením.

9.5

Ak Kupujúci nedostane tovar od Predávajúceho do 1 mesiaca od vytvorenia a zaplatenia objednávky, objednávka bude zrušená a peniaze budú zaslané späť na účet Kupujúceho.

10. Ochrana údajov a zasielanie obchodných oznámení

10.1

Kupujúci súhlasí so spracovaním nasledovných osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o správaní sa užívateľa na webovom rozhraní, nastavenia používaných programov, správanie sa na internete a tzv. cookies (ďalej spoločne len "osobné údaje") na marketingové a obchodné účely Predávajúceho a tretích strán.

10.2

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu. Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov Kupujúceho tretiu osobu ako sprostredkovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho odovzdané tretej osobe.

10.3

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii na internetovej stránke, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

10.4

Osobné údaje budú spracúvané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

10.5

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k predávajúcemu môže odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

10.6

Ak Kupujúci požiada o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, Predávajúci je povinný túto informáciu poskytnúť. Za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety je Predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácie.

10.7

Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci zasielal informácie súvisiace s tovarom, službami alebo podnikaním Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí s tým, aby Predávajúci zasielal obchodné oznámenia na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci vytvorením používateľského účtu (registráciou) súhlasí so zasielaním obchodných ponúk a výziev na dokončenie Kupujúcim nedokončeného nákupu, t.j. so zasielaním ponúk na uzavretie kúpnej zmluvy na tovar, ktorý Kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu, ale následne si ho neobjednal.

10.8

Pôsobnosť dozorného a dozorového orgánu nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Prahe, na ktorý sa môže Kupujúci obrátiť v prípade porušenia ochrany jeho osobných údajov zo strany Predávajúceho.

10.9

Podrobne súpodmienky spracúvania a nakladania s osobnými údajmi rozpracované v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov účinnom od 25. mája 2018 a zverejnenom na webovom sídle Predávajúceho.

11. Záverečné ustanovenia

11.1

Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv uzatvorených podľa týchto obchodných podmienok je príslušná Česká obchodná inšpekcia (Česká obchodná inšpekcia, Štěpánská 567/15, Praha 2 120 00, IČO: 000 20 859, internetová adresa: www.coi.cz). Začatím mimosúdneho riešenia sporov nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa na orgány dozoru a štátnej kontroly.

11.2

Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené písomne v listinnej podobe. Doručuje sa kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom konte.

11.3

Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.4

Ak niektoré ustanovenie obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok musia mať písomnú formu.

11.5

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2023.

NAKUPUJTE VÝHODNE - ŽITE ZDRAVO

Certifikáty a podobné dokumenty na stiahnutie
Nakupujte veľmi rýchlo podľa kategórií, výrobcov alebo diét
Tovar vám doručíme až k vašim dverám alebo na zberné miesto
Každý týždeň nové recepty na spestrenie vášho jedálnička
Sledujte nás
Zavolajte na
+420 773 655 773
Kontakt
rady a príkazy
Odosielanie noviniek na e-mail

Zaregistrovaním súhlasíte s tým, že spracovanie osobných údajov